ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
                                       Μελέτες-Προγράμματα

 

   

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται με στόχο την παροχή συμβουλών – εκπόνηση μελετών – υλοποίηση προγραμμάτων τόσο σε εθνικό (τοπικό – περιφερειακό) όσο και σε διεθνές επίπεδο, προσφέροντας μια ευρεία κλίμακα υπηρεσιών, όπως:

·         Ανάπτυξη και υποστήριξη υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Þ      Διαχείριση έργου

Þ      Διαχείριση προγράμματος

Þ      Αξιολόγηση έργου

Þ      Αξιολόγηση προγράμματος

Þ      Μελέτες σκοπιμότητας – εφικτότητας – προοπτικών

Þ      Οικονομοτεχνικές μελέτες

Þ      Μελέτες επενδυτικών ευκαιριών

Þ      Κλαδικές μελέτες

·         Επιχειρηματικές συμβουλές

Þ      Εκπόνηση γενικών επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

Þ      Προγραμματισμός δράσης

Þ      Έλεγχος αποτελεσματικότητας διοίκησης

·         Marketing και επιχειρησιακή επικοινωνία

Þ      Στρατηγική και πολιτικές marketing

Þ      Έρευνες αγοράς

Þ      Πρόγραμμα marketing

Þ      Πρόγραμμα πωλήσεων

Þ      Προβολή – προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών

·         Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Þ      Χρηματοοικονομικά προγράμματα (της ΕΕ)

Þ      Προγράμματα μείωσης κόστους

Þ      Συμβουλές επενδύσεων

Þ      Συστήματα κοστολόγησης

·              Πληροφόρηση και υποστήριξη των ΜΜΕ για αξιοποίηση Κοινοτικών Κανονισμών και Προγραμμάτων

·              Εκπόνηση μελετών Συγκριτικής Αξιολόγησης Επιχειρήσεων (Benchmarking)

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved