ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

   

 

 

Η Εταιρία ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Υπηρεσίες   Προϊόντα Εκπαίδευση   Πελάτες   Επικοινωνία  
                                                                                                                                            Εκπαίδευση

 

   

§         HACCP

Εκπαίδευση τριανταδύο (32) ωρών με έκδοση Πιστοποιητικού,  από φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ

H παραπάνω εκπαίδευση απευθύνεται:

-        Για επιθεωρητές HACCP

-        Για μελετητές – εκπαιδευτές , HACCP

-        Για στελέχη επιχειρήσεων (Υπεύθυνοι Διασφάλισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων)

 

Προϊόντα

 -        Πιστοποιητικό παρακολούθησης από φορέα πιστοποίησης-διαπιστευμένο  από το ΕΣΥΔ

 

Μεθοδολογία

-            Δημιουργία ομάδας εκπαιδευομένων τουλάχιστον δεκαπέντε ως είκοσι (15 - 20) ατόμων

-            Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι τεσσάρων  (4) ημερών

-           Από την πρώτη ημέρα δίνεται στους εκπαιδευόμενους όλο το εγχειρίδιο της διδασκόμενης ύλης καθώς και οι ασκήσεις που θα γίνουν

-            Η εκπαίδευση γίνεται με ασκήσεις (case studies, homework)

-        Την τελευταία ημέρα γίνεται το τελικό test διάρκειας τριών (3) ωρών όπου τα αποτελέσματα κοινοποιούνται εντός πέντε (5) ημερών και οι επιτυχόντες παίρνουν το πιστοποιητικό  σε διάστημα λιγότερο των τριάντα (30) ημερών

-          Οι μη επιτυχόντες έχουν το δικαίωμα να ξαναδώσουν το τελικό test

 
 
 
 
 

Developed and managed by Iatric Education S.A.

 ©2006-2010 Capital Trust S.A.  All Rights Reserved